REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

Ustroj Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske


KABINET

U Kabinetu državnog tajnika obavljaju se:

• stručni i administrativni poslovi za državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika 

• poslovi praćenja rada i komuniciranja s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, ministarstvima i drugim tijelima i nositeljima suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske 

• objedinjava podatke o stanju Hrvata u pojedinim državama i koordinira pripremu stajališta Republike Hrvatske u odnosu na položaj Hrvata izvan Republike Hrvatske

Kabinet predstojnika koordinira provedbu programa i projekata u nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ureda; koordinira izradu analiza provedbe ciljeva zacrtanih u Strategiji i Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, koordinira izradu pravnih dokumenata za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske te obavlja i druge složenije poslove iz svoje nadležnosti; priprema i koordinira nastupe predstojnika i zamjenika predstojnika u medijima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, poslove odnosa s javnošću, te ceremonijalne aktivnosti od posebnog značenja za Ured; obavlja i druge stručne i administrativne poslove u vezi s realizacijom programa rada i aktivnosti državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika, te poslove vezane uz predstavke i pritužbe građana.

 

URED DOBRODOŠLICE


Ured dobrodošlice je samostalni odjel koji obavlja poslove prijama, informiranja i upućivanja Hrvata izvan Republike Hrvatske u cjelokupan državni sustav Republike Hrvatske; koordinira sa ostalim organizacijskim jedinicama Ureda dodatne informacije i rješavanje problematike Hrvata izvan Republike Hrvatske; sastavlja Programe dobrodošlice i prihvata za Hrvate iz iseljeništva; koordinira poslove Ureda dobrodošlice s istim poslovima u uredima državne uprave na županijskoj razini; obavlja poslove odnosa s javnošću; priprema prijedloge i druge strateške materijale za uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, te komunikacijsku strategiju; informira javnost i provodi promidžbeno-informativne aktivnosti u vezi s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, putem internetske stranice i informativnih publikacija Ureda; surađuje s tijelima državne uprave i institucijama u vođenju komunikacijskih kampanja; obavlja poslove informiranja Ureda, te priprema preglede, najave i zbivanja; priprema, izrađuje i provodi programe boravka u Republici Hrvatskoj predstavnika izaslanstava Hrvata izvan Republike Hrvatske; na prijedlog predstojnika priprema i provodi i druge protokolarne aktivnosti, te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

 

SEKTOR ZA PROVEDBU PROGRAMA I PROJEKATA HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Sektor za provedbu programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na skrb za očuvanje identiteta svih generacija Hrvata izvan Republike Hrvatske; surađuje s institucijama Hrvata u svijetu (udruge, organizacije, institucije, kulturni centri, hrvatske katoličke misije i dr.) i daje im potporu u svrhu promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije te razvija kulturnu, obrazovnu, znanstvenu, gospodarsku i sportsku suradnju; priprema prijedloge propisa i stručne podloge iz svoje nadležnosti; predlaže, provodi i koordinira aktivnosti s ostalim nositeljima suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u skladu s politikom Vlade Republike Hrvatske u području kulture, obrazovanja, znanosti, sporta, gospodarstva; organizira, provodi i koordinira sve vrste natječaja iz područja kulture, obrazovanja, znanosti, sporta, zdravstva i gospodarstva za Hrvate izvan Republike Hrvatske; provodi i prati posebne programe za Hrvate u Bosni i Hercegovini, za hrvatsku manjinu i za hrvatsko iseljeništvo/dijasporu; usklađuje i koordinira gospodarske aktivnosti Hrvata izvan Republike Hrvatske u Republiku Hrvatsku i projekte gospodarske suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske; priprema potrebne informacije za Ured dobrodošlice, obavlja poslove mentora-savjetnika u praćenju povratnika/useljenika; koordinira odgovore po prigovorima; prikuplja podatke i vodi propisane evidencije, sudjeluje u izradi planova i izvješća, kao i posebnih pregleda, promemorija i analiza za potrebe Državnog ureda, te obavlja i druge poslove u okviru svoje nadležnosti.

Sektor za provedbu programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske čine:

• Služba za kulturu, obrazovanje, znanost i sport

• Služba za gospodarsku suradnju 

• Služba za provedbu natječaja i praćenje projekata.

 

SEKTOR ZA PRAVNI POLOŽAJ I STATUSNA PITANJA HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Sektor za pravni položaj i statusna pitanja Hrvata izvan Republike Hrvatske skrbi o očuvanju nacionalnog identiteta svih generacija Hrvata u inozemstvu; brine o položaju i statusu Hrvata u Bosni i Hercegovini, o hrvatskoj autohtonoj manjini u europskim državama i o hrvatskom iseljeništvu; prati provedbu i poštivanje prihvaćenih standarda zaštite Hrvata u državama u kojima žive; podupire etničku, vjersku, kulturnu i jezičnu samosvijest, te pravo na osobitost vlastitoga kulturnog života i nacionalnih tradicija; prati promjene u migracijskoj politici i zakonodavstvu država nastanjenja; predlaže i sudjeluje u izradi i primjeni bilateralnih ugovora o zaštiti njihovih prava; održava stalnu suradnju s predstavnicima Hrvata u inozemstvu; surađuje i koordinira s nadležnim ministarstvima i drugim institucijama u zaštiti pravnog položaja i rješavanju statusnih pitanja Hrvata izvan Republike Hrvatske; koordinira u pripremi stajališta Republike Hrvatske u odnosu na položaj Hrvata izvan Republike Hrvatske; surađuje s odgovarajućim institucijama u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji i međunarodnim organizacijama, te koordinira potrebne aktivnosti oko stanja Hrvata izvan Republike Hrvatske; potiče ubrzavanje procedura primitka u hrvatsko državljanstvo; obavlja upravne i stručne poslove rješavanja po zahtjevima za stjecanje Statusa Hrvata bez hrvatskog državljanstva; predlaže donošenje provedbenih propisa za ostvarivanje prava u području obrazovanja, informiranja, stipendiranja, zdravstvenog osiguranja, natječaja, zapošljavanja i drugih odnosnih područja značajnih za Hrvate izvan Republike Hrvatske; obavlja poslove oko izdavanja »Hrvatske kartice« (Croatia Card); koordinira odgovore po prigovorima; prikuplja podatke i vodi odgovarajuće evidencije; izrađuje analize i izvješća iz djelokruga Sektora; priprema potrebne informacije za Ured dobrodošlice i obavlja poslove mentora-savjetnika u praćenju povratnika/useljenika, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Sektor za pravni položaj i statusna pitanja Hrvata izvan Republike Hrvatskečine:

• Služba za pravni položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, hrvatske manjine i iseljeništva

• Služba za statusna pitanja Hrvata izvan Republike Hrvatske

 

GLAVNO TAJNIŠTVO

Glavno tajništvo obavlja pravne, financijsko-planske, računovodstvene, organizacijske, te opće, pomoćne i tehničke poslove za potrebe Državnog ureda; koordinira poslove izrade strateškoga i godišnjeg plana, te sastavljanja izvještaja o radu Državnog ureda i drugih izvještaja na zahtjev predstojnika; koordinira provedbu politika i odluka po pitanjima iz djelokruga pojedinih ustrojstvenih jedinica Državnog ureda; izrađuje prijedlog financijskog plana za tekuću godinu u skladu s naputcima državnog tajnika, te prati njegovo ostvarivanje i obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava; obavlja računovodstvene poslove, poslove vezane uz ljudske potencijale, te koordinira predlaganje planova prijma, osposobljavanja i stručnog usavršavanja državnih službenika; vrši nabavu roba, radova i usluga; obavlja poslove uredskog poslovanja; obavlja opće, tehničke i druge pomoćne poslove; skrbi o urednom i pravilnom održavanju i korištenju imovine, sredstava za rad, opremanju prostora Državnog ureda, voznom parku, uporabi i održavanju automobila; po nalogu predstojnika koordinira poslove koji obuhvaćaju djelokrug više ustrojstvenih jedinica Državnog ureda; obavlja poslove koordinacije financijskog upravljanja i kontrole unutar Državnog ureda; obavlja poslove područne riznice u skladu s autorizacijama i utvrđenim poslovnim procesima Državne riznice, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Glavno tajništvo čine :

• Odjel za ljudske potencijale, pravne, opće i informatičke poslove

• Odjel za financijsko-materijalne poslove

 
Organizacijska struktura Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

T: +385 (1) 6444 680
F: +385 (1) 6444 688
E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati