REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

Preseljenje predmeta kućanstva u Republiku HrvatskuČlankom 187. stavak 1. točka 11. Carinskog zakona (NN, br. 78/99-138/06), te člancima 17. – 21. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (NN, br. 5/07), propisano je oslobođenje od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost na predmete kućanstva koji se uvoze pri preseljenju fizičkih osoba iz drugih zemalja u Republiku Hrvatsku.

Navedenim propisima, uvoz predmeta kućanstva uz primjenu oslobođenja od plaćanja carine i PDV-a nije ograničen vrstom, količinom i vrijednošću, a moguć je uz ispunjenje dvaju uvjeta:
-         prethodnim boravkom u drugoj zemlji od najmanje 12 mjeseci,
-         posjedom i uporabom predmeta od najmanje šest mjeseci u inozemnom kućanstvu.

Korisnici oslobođenja mogu biti:
-         hrvatski državljani koji su boravili ili radili u inozemstvu
-         strani državljani koji su od nadležnog tijela državne uprave (MUP-a) dobili odobrenje privremenoga ili stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.

Korištenje oslobođenja ostvaruje se po doseljenju odnosne osobe u Republiku Hrvatsku, a uvoz se može obavljati tijekom 12 mjeseci od datuma doseljenja, odjednom ili u više navrata, a ovaj rok se može i produžiti iz opravdanih razloga.

Zahtjev za korištenje oslobođenja podnosi se carinarnici nadležnoj prema mjestu stanovanja korisnika u Republici Hrvatskoj, uz prilaganje slijedećih isprava:

 • isprave kojom se dokazuje prethodni boravak u inozemstvu (za hrvatske državljane to je u pravilu potvrda koju izdaje diplomatsko ili konzularno predstavništvo RH u zemlji boravka, ali mogu biti i druge isprave iz kojih je vidljiv boravak u odnosnoj zemlji - kao što su potvrde prijave i odjave boravišta, potvrde inozemnog poslodavca, a za strane državljane strana putna ili identifikacijska isprava)
 • identifikacijske isprave (osobne iskaznice),
 • izjave o datumu doseljenja u Republiku Hrvatsku, te
 • popisa predmeta kućanstva koji se namjeravaju uvesti (u dva primjerka).

Pod predmetima kućanstva smatraju se primjerice namještaj, kućanski aparati, razni električni uređaji, razni drugi predmeti za uređenje i opremanje kuće ili stana, a isto tako i hobi alat, manje poljoprivredne alatke i uređaji, kao što su motorna pila, freza, kosilica i sl., ukoliko se radi o predmetima podobnim za kućnu uporabu ili uporabu u slobodno vrijeme, odnosno ne za profesionalno bavljenje nekom djelatnošću. Također u predmete kućanstva se mogu svrstati i osobni automobili, motocikli, prikolice, kamp kućice, plovila, ukoliko je i ove predmete korisnik povlastice ili koji član njegove obitelji imao u vlasništvu šest mjeseci, ali i razumne količine potrošne robe (primjerice jednomjesečne zalihe živežnih namirnica), za koju, obzirom na njen karakter nije obvezatno prethodno šestomjesečno posjedovanje.

Pri uvozu osobnih automobila, motocikala i plovila, uz ispunjenje gornjih uvjeta, uz oslobođenje od plaćanja carine i PDV-a, za odnosna prometna sredstva nije potrebno provoditi tzv. homologaciju, ali se oslobođenje ne odnosi na poseban porez, te se isti (tzv. trošarina) uvijek obračunava i plaća sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (NN, br. 139/97-95/04).

Činjenica posjeda i korištenja predmeta kućanstva u proteklom šestomjesečnom razdoblju dokazuje se računima ili drugim vjerodostojnim ispravama, odnosno u nedostatku istih ocjenu rabljenosti daje uredujući carinski službenik u postupku carinjenja robe. Za predmete koji podliježu registraciji (osobni automobili, motocikli, plovila, prikolice) u navedenu svrhu služe prometne isprave odnosnoga predmeta, odnosno druge isprave o vlasništvu – kupoprodajni ili darovni ugovor.

Predmeti kućanstva koji se uvezu uz oslobođenje od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost, ne smiju se prodati, dati drugom na korištenje, zalog, najam ili rabiti u druge svrhe, u razdoblju od 12 mjeseci u od dana uvoznoga carinjenja, osim ako se prethodno pri nadležnoj carinarnici ne plate uvozna davanja kojih je korisnik bio oslobođen.

 

 


Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati