REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

  • Propisi

Propisi


Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji podnosi se službenici za informiranje Antoniji Nini Škoro, dipl.iur:

- u pisanom obliku na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6 , Zagreb
-elektroničkim putem na adresu: nskoro@hrvatiizvanrh.hr
-telefaksom na broj: 01/ 6444 688
-telefonom na broj: 385 (1) 6444 680
-na zapisnik ponedjeljkom od 10,00-12,00 sati u prostorijama Državnog ureda

Podnositelj zahtjeva na pristup informaciji obavezan je u podnesku koji podnosi pisanim putem navesti naznaku: „Zahtjev za pristup informaciji“.

Zahtjev za pristup informaciji obvezno mora sadržavati:

- naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
- podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
- ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
- tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

 

Povjerenik za etiku

Sukladno članku 15. stavak 1. Etičkog kodeksa državnih službenika (NN, br. 40/11 i 13/12), predstojnica Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske imenovala je povjerenika za etiku.

Kontakt podaci povjerenika za etiku u Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

Danijel Štula, mag.iur.univ.spec.iur.
Trg hrvatskih velikana 6, Zagreb
Telefon: +385 1 6444 659
E-pošta: dstula@hrvatiizvanrh.hr

 



INTERNI PRAVILNIK O UNUTARNJOJ REVIZIJI
INTERNI PRAVILNIK O UNUTARNJOJ REVIZIJI
PRIJEDLOGA PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva, 9. prosinca 2014.
Etički kodeks

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati