REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

  • Propisi

Propisi


Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji podnosi se službenici za informiranje Ivani Perkušić, dipl.iur:

- u pisanom obliku na adresu: Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6 , Zagreb
-elektroničkim putem na adresu: iperkusic@hrvatiizvanrh.hr
-telefaksom na broj: 01/ 6444 688
-telefonom na broj: 385 (1) 6444 680
-na zapisnik ponedjeljkom od 10,00-12,00 sati u prostorijama Državnog ureda

Podnositelj zahtjeva na pristup informaciji obavezan je u podnesku koji podnosi pisanim putem navesti naznaku: „Zahtjev za pristup informaciji“.

Zahtjev za pristup informaciji obvezno mora sadržavati:

- naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
- podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
- ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
- tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

 

Povjerenik za etiku

Sukladno članku 15. stavak 1. Etičkog kodeksa državnih službenika (NN, br. 40/11 i 13/12), predstojnica Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske imenovala je povjerenika za etiku.

Kontakt podaci povjerenika za etiku u Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

Danijel Štula, mag.iur.univ.spec.iur.
Trg hrvatskih velikana 6, Zagreb
Telefon: +385 1 6444 659
E-pošta: dstula@hrvatiizvanrh.hr

 


Etički kodeks
Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva, 9. prosinca 2014.
ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
PRIJEDLOGA PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

T: +385 (1) 6444 680
F: +385 (1) 6444 688
E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati