REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

  • Propisi

Propisi


Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom i načelom međusobnog poštovanja i suradnje. Sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona, pravo na pristup informacijama „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u svezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.“
Ponovna uporaba, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona, „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske  ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.


Zahtjev za pristup informaciji podnosi se službenici za informiranje Antoniji Nini Škoro, dipl. iur:
- u pisanom obliku na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6 , Zagreb
-elektroničkim putem na adresu: nskoro@hrvatiizvanrh.hr  i kabinet@hrvatiizvanrh.hr 
-telefaksom na broj: +385 (1) 6444 688
-telefonom na broj: +385 (1) 6444 696 ili +385 (1) 6444 666
-na zapisnik ponedjeljkom od 10,00 - 12,00 sati u prostorijama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Pisani zahtjev za pristup informaciji sadrži:
- naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
- podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
- ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva i
- tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Povjerenik za etiku

Sukladno članku 15. stavak 1. Etičkog kodeksa državnih službenika (NN, br. 40/11 i 13/12), predstojnica Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske imenovala je povjerenika za etiku.

Kontakt podaci povjerenika za etiku u Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

Danijel Štula, mag.iur.univ.spec.iur.
Trg hrvatskih velikana 6, Zagreb
Telefon: +385 1 6444 659
E-pošta: dstula@hrvatiizvanrh.hr

 

Poveznica: Zakon o općem upravnom postupku

 Poveznica: Zakon o državnim službenicima (NN 37/2013, NN 38/2013, NN 1/2015, NN 61/2017)

Poveznica: Zakon o pravu na pristup informacijama

Poveznica: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Poveznica: Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

INTERNI PRAVILNIK O UNUTARNJOJ REVIZIJI
PRIJEDLOGA PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva, 9. prosinca 2014.
Etički kodeks

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati