REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

OPOREZIVANJE INOZEMNIH MIROVINA


 

Osnovni zakon kojim se uređuje oporezivanje dohotka, uređuje i pitanje oporezivanja mirovina, kao podvrsta dohotka od nesamostalnog rada jest  Zakon o porezu na dohodak a od važnosti je i provedbeni propis – Pravilnik o porezu na dohodak.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 22/12) koji je na snagu stupio 1. ožujka 2012., propisana je odredba prema kojoj mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu više nisu oslobođene oporezivanja.

Stoga, radi jednakog postupanja donosimo uputu o načinu oporezivanja mirovina rezidenata ostvarenih u inozemstvu:
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak je u članku 14. stavku 2. Zakona o porezu na dohodak, kojim se propisuje što se smatra primitkom od nesamostalnog rada, dodana točka 4. koja glasi: „mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu“. Navedeno znači da se od 1. ožujka 2012. i mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu smatraju primicima od nesamostalnog rada i oporezuju na način koji je propisan i za mirovine ostvarene u tuzemstvu, odnosno na način propisan za dohodak od nesamostalnog rada kojeg rezidenti ostvare u inozemstvu, osim ako ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, odnosno međunarodnim ugovorima nije drugačije propisano.

Ako postoje međunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja zaključeni između Republike Hrvatske i strane države, tada je podjela ili davanje isključivog prava na oporezivanje točno uređenim istim međunarodnim ugovorom.

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Naime, pri utvrđivanju oporezivih dohodaka, odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i višestranih međudržavnih ugovora ili sporazuma imaju prednost pred odredbama tuzemnoga Zakona.  Republika Hrvatska ima u primjeni 52 takva ugovora, čiji popis donosimo u  nastavku:

1. Albanija 1.1.1998. ,NN - Međunarodni ugovori 13/95
2.  Armenija 1.1.2011.,NN - Međunarodni ugovori 13/09
3. Austrija 1.1.2002. ,NN - Međunarodni ugovori 3/01
4. Belgija 1.1.2005. ,NN - Međunarodni ugovori 6/03
5. Bjelorusija 1.1.2005. NN - Međunarodni ugovori 3/04
6. BiH 1.1.2006. NN - Međunarodni ugovori 2/05,
7. Bugarska 1.1.1999. , NN - Međunarodni ugovori 3/98
8. Crna Gora 3.6.2006., NN - Međunarodni ugovori  3/03
9. Češka 1.1.2000.,  NN - Međunarodni ugovori 8/99
10. Čile 1.1.2005. , NN - Međunarodni ugovori 10/04
11. Danska 1.1.2010., NN - Međunarodni ugovori  12/08
12. Estonija 1.1.2005.,  NN - Međunarodni ugovori 8/03
13. Finska 8.10.1991. , NN - Međunarodni ugovori 53/91
14. Francuska 1.1.2006. , NN - Međunarodni ugovori 7/04
15. Grčka 1.1.1999. , NN - Međunarodni ugovori 18/97
16. Irska 1.1.2004., NN - Međunarodni ugovori  16/03
17. Iran 1.1.2009. , NN - Međunarodni ugovori 10/04
18.  Island 1.1.2012.,  NN - Međunarodni ugovori 3/11
19. Italija 1.1.2010. , NN - Međunarodni ugovori 10/2002
20. Izrael 1.1.2008. ,NN - Međunarodni ugovori  11/06
21. Jordan 1.1.2007.,  NN - Međunarodni ugovori 11/05
22. JAR 1.1.1998. , NN - Međunarodni ugovori 17/97
23. Kanada 1.1.2000. , NN - Međunarodni ugovori 12/99
24. Katar 11.2010 ., NN - Međunarodni ugovori 1 /09
25. Kina 1.1.2002.,  NN - Međunarodni ugovori 3/01
26. Koreja 1.1.2007., NN - Međunarodni ugovori  7/06, 1/07
27. Kuvajt 1.1.2004. , NN - Međunarodni ugovori 15/02
9. Češka 1.1.2000.,  NN - Međunarodni ugovori 8/99
10. Čile 1.1.2005. , NN - Međunarodni ugovori 10/04
11. Danska 1.1.2010. , NN - Međunarodni ugovori 12/08
12. Estonija 1.1.2005. , NN - Međunarodni ugovori 8/03
13. Finska 8.10.1991., NN - Međunarodni ugovori  53/91
14. Francuska 1.1.2006. , NN - Međunarodni ugovori 7/04
15. Grčka 1.1.1999.,  NN - Međunarodni ugovori 18/97
16. Irska 1.1.2004. , NN - Međunarodni ugovori 16/03
17. Iran 1.1.2009. , NN - Međunarodni ugovori 10/04
18.  Island 1.1.2012.,  NN - Međunarodni ugovori 3/11
19. Italija 1.1.2010. , NN - Međunarodni ugovori 10/2002
20. Izrael 1.1.2008. , NN - Međunarodni ugovori 11/06
21. Jordan 1.1.2007. , NN - Međunarodni ugovori 11/05
22. JAR 1.1.1998. , NN - Međunarodni ugovori 17/97
23. Kanada 1.1.2000. ,NN - Međunarodni ugovori  12/99
24. Katar 11.2010.,  NN - Međunarodni ugovori 1/09
25. Kina 1.1.2002., NN - Međunarodni ugovori  3/01
26. Koreja 1.1.2007.,  NN - Međunarodni ugovori 7/06, 1/07
27. Kuvajt 1.1.2004.,  NN - Međunarodni ugovori 15/02
28.  Latvija 1.1.2002., NN - Međunarodni ugovori  3/01
29. Litva 1.1.2002.,  NN - Međunarodni ugovori 3/01
30. Mađarska 1.1.1999., NN - Međunarodni ugovori  11/97
31. Malta 1.1.2000., NN - Međunarodni ugovori  7/99
32. Makedonija 1.1.1997. , 1NN - Međunarodni ugovori 3/95
33. Malezija 1.1.2005. , NN - Međunarodni ugovori 6/03
34. Mauricijus 1.1.2004. , NN - Međunarodni ugovori 10/03
35. Moldova 1.1.2007.,  NN - Međunarodni ugovori 3/06
36. Nizozemska 1.1.2002.,  NN - Međunarodni ugovori 3/01
37. Norveška 8.10.1991., NN - Međunarodni ugovori  53/91
38. Njemačka 1.1.2007. , NN - Međunarodni ugovori 9/06
39. Oman 1.1.2012., NN - Međunarodni ugovori  9/2010
40. Poljska 1.1.1997. , NN - Međunarodni ugovori 13/95
41. Rumunjska 1.1.1997. , NN - Međunarodni ugovori 11/96
42. Rusija 1.1.1998. , NN - Međunarodni ugovori 11/96
43. San Marino 1.1.2006. , NN - Međunarodni ugovori 10/05
44. Sirija 1.1.2010. , NN - Međunarodni ugovori 12/08
45. Slovačka 1.1.1997.,  NN - Međunarodni ugovori 11/96
46. Slovenija 1.1.2006.,  NN - Međunarodni ugovori 8/05
47. Srbija 1.1.2005. , NN - Međunarodni ugovori 3/03
48. Španjolska 1.1.2007., NN - Međunarodni ugovori  3/06
49. Švedska 8.10.1991. , NN - Međunarodni ugovori 53/91
50. Švicarska 1.1.2000.,  NN - Međunarodni ugovori 8/99
51. Turska 1.1.2001., NN - Međunarodni ugovori  5/99
52. Ukrajina 1.1.2002.,  NN - Međunarodni ugovori 11/97
53. Ujedinjeno Kraljevstvo 8.10.1991., NN - Međunarodni ugovori  53/91
54. Indonezija 1.1.2013.,  NN - Međunarodni ugovori 13/09
55. Maroko 1.1.2013.,  NN - Međunarodni ugovori 1/09; 4/09

1. ALBANIJA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1400

2. ARMENIJA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1401

3. AUSTRIJA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1402

4. BELGIJA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1404

5. BJELORUSIJA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1405

6. BiH
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1406

7. BUGARSKA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1406

8. CRNA GORA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1408

9. ČEŠKA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1409

10. ČILE
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1410

11. DANSKA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1412

12. ESTONIJA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1413

13. FINSKA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1414

14. FRANCUSKA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1416

15. GRČKA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1416

16. INDONEZIJA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1418

17. IRAN
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1419

18. IRSKA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1420Đ

19. ISLAND
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1421

20. ITALIJA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1423

21. IZRAEL
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1424

22. JORDAN
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1425

23. JAR
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1426

24. KANADA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1427

25. KATAR
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1428

26. KINA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1429

27. KOREJA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1430

28. .KUVAJT
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1431

29. LATVIJA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1432

30. LITVA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1433

31. MAĐARSKA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1434

32. MAKEDONIJA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1435

33. MALEZIJA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1436

34. MALTA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1437

35. MAROKO
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1438

36. MAURICIJUS
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1439

37. MOLDOVA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1440

38. NIZOZEMSKA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1441

39. NJEMAČKA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1443

40. NORVEŠKA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1444

41. OMAN
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1445

42. POLJSKA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1446

43. RUMUNJSKA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1447

44. RUSIJA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1448

45. SAN MARINO
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1449

46. SIRIJA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1449

47. SLOVAČKA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1451

48. SLOVENIJA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1452

49. SRBIJA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1454

50. ŠPANJOLSKA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1453

51. ŠVEDSKA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1455

52. ŠVICARSKA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1456

53. TURSKA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1457

54. UKRAJINA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1458

55. VELIKA BRITANIJA
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1459


Svaki od navedenih ugovora sadrži detaljnu odredbu o podjeli prava oporezivanja mirovina između dviju država. Prilikom ispitivanja o kojoj se mirovini radi i koja država ima u odnosu na koju vrstu mirovine pravo oporezivanja, Ugovor je potrebno detaljno proučiti.

U većini Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje primjenjuje Republika Hrvatska vrijedi pravilo da se mirovine oporezuju u državi rezidentnosti prema OECD-ovom Modelu, tako Hrvatska ima pretežno pravo oporezivanja mirovine rezidenta ostvarene iz:
Albanije, Armenije, Austrije, Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Čilea, Estonije, Francuske, Grčke, Irana, Irske, Islanda, Italije (iznimno plaćanja uslijed prekida radnog odnosa, periodične naknade ili slične gotovinske isplate prema Ugovoru s Italijom oporezuje Italija), Izraela, Jordana, Koreje, Kuvajta, Latvije, Litve, Mađarske, Malezije, Malte, Moldove, Norveške, Rusije,  Sirije, Slovačke, Slovenije, Srbije, Španjolske, Švicarske, Turske, Ujedinjenog Kraljevstva i Ukrajine.

U pogledu mirovina koje plaća država ugovornica ili njezina tijela lokalne uprave i samouprave (članak 19. - državna služba) pravo oporezivanja ima samo ta država za koju se rad obavlja, osim ako je osoba koja prima takvu mirovinu i rezident i državljanin druge države. Ovaj uvjet mora biti zadovoljen kumulativno. Primjerice ako mirovinski fond iz Austrije isplaćuje mirovinu rezidentu i državljaninu Republike Hrvatske (za rad obavljen u državnoj službi Austrije) tada će se sukladno Ugovoru ta mirovina oporezivati samo u Republici Hrvatskoj.

Međutim postoji nekoliko država s kojima je u Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja pitanje oporezivanja mirovina uređeno drugačije i to na način da država u kojoj je mirovina zarađena, ako se mirovina isplaćuje/dobiva preko zakonskog socijalnog osiguranja, ima pravo oporezivanja, odnosno ta se mirovina oporezuje u državi izvora, ako je riječ o mirovini koja se isplaćuje/dobiva preko zakonskog socijalnog osiguranja. U tom slučaju, Hrvatska ima pravo oporezivati mirovine isplaćene iz privatnog mirovinskog sustava, dok pravo oporezivanja mirovina isplaćenih iz sustava javnog socijalnog osiguranja, kao što je prethodno kazano, pripada državama koje isplaćuju te iste (javne) mirovine:

1. Belgija mirovine isplaćene iz fondova izvan sustava socijalnog osiguranja ima pravo oporezivati Hrvatska (čl.18.st.2. Ugovora)
2. Danska mirovine isplaćene iz fondova izvan sustava socijalnog osiguranja ima pravo oporezivati Hrvatska (čl.18.st.2. Ugovora)
3. Finska mirovine isplaćene iz fondova izvan sustava socijalnog osiguranja ima pravo oporezivati Hrvatska (čl.18.st.2. Ugovora)
4. Južnoafrička Republika mirovine i druga slična primanja i anuiteti nastali u državi ugovornici i plaćeni rezidentu druge države ugovornice, mogu se oporezivati u prvospomenutoj državi (čl. 18. st. 1.)
5. Kanada mirovine do ukupno 12.000 CAD godišnje  može oporezivati Hrvatska

6. Kina mirovine isplaćene iz fondova izvan sustava socijalnog osiguranja ima pravo oporezivati Hrvatska (čl. 18. st. 2.)
7. Mauricijus mirovine isplaćene iz fondova izvan sustava socijalnog osiguranja ima pravo oporezivati Hrvatska (čl. 18. st. 2.)
8 Makedonija mirovine isplaćene iz fondova izvan sustava socijalnog osiguranja ima pravo oporezivati Hrvatska (čl. 18. st. 2.)
9. Nizozemska Hrvatska ima pravo oporezivati bruto iznos do 12.000 NLG u bilo kojoj kalendarskoj godini; Iznos preko 12.000 NLG godišnje oporezivat će Nizozemska
10. Njemačka mirovine isplaćene iz fondova izvan sustava socijalnog osiguranja ima pravo oporezivati Hrvatska (čl.18.st.2. Ugovora)
11. Oman mirovine isplaćene iz fondova izvan sustava socijalnog osiguranja ima pravo oporezivati Hrvatska (čl.18.st.2. Ugovora)
12. Poljska  mirovine isplaćene iz fondova izvan sustava socijalnog osiguranja ima pravo oporezivati Hrvatska (čl.18.st.2. Ugovora)
13. Rumunjska mirovine isplaćene iz fondova izvan sustava socijalnog osiguranja ima pravo oporezivati Hrvatska (čl.18.st.2. Ugovora)
14. San Marino mirovine isplaćene iz fondova izvan sustava socijalnog osiguranja ma pravo oporezivati Hrvatska (čl.18.st.3. Ugovora)
15. Švedska mirovine isplaćene iz fondova izvan sustava socijalnog osiguranja ima pravo oporezivati Hrvatska (čl.18.st.4. Ugovora)

Iz prethodno navedenog razvidno je da će Hrvatska imati pravo oporezivati mirovine isplaćene iz privatnog mirovinskog plana, dok je pravo oporezivanja mirovina isplaćenih iz sustava javnog socijalnog osiguranja (a to je u praksi najveći dio mirovina) u nadležnosti drugih država (navedenih pod brojem 1-15 )

U provedbi, kada su mirovine isplaćene iz sustava javnog socijalnog osiguranja iz država navedenih pod brojem 1-15, porezni obveznici rezidenti Republike Hrvatske nisu obvezni plaćati predujmove poreza na dohodak po osnovi mirovine ostvarene u inozemstvu jer će se ta mirovina oporezivati u zemlji koja tu mirovinu isplaćuje.

Međutim, kada pravo oporezivanja mirovina koju rezident Republike Hrvatske primaju iz navedenih država pripada Republici Hrvatskoj  tada su hrvatski rezidenti obvezni plaćati predujmove poreza na dohodak prema domaćim propisima.


Prema navedenom, Republika Hrvatska nema potpisan Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s nekoliko država u kojima se nalazi hrvatsko iseljeništvo, a to su: Australija, Bolivija, Brazil, Ekvador, Novi Zeland, Paragvaj, Peru, SAD, Urugvaj i Venezuela te s Kosovom gdje postoji hrvatska manjina.

Utvrđivanje rezidentnosti
Temeljno je načelo svih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja da ih se primjenjuje samo na rezidente dviju država ugovornica, radi čega je važno najprije odrediti u kojoj je državi neki obveznik rezident.


Rezidentnost fizičke osobe propisana je domaćim poreznim propisima, te je prema članku 3. i 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08,  80/10, 114/11 i 22/12; dalje u tekstu Zakon) rezident fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište, a ujedno i fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivalište ni uobičajeno boravište, a zaposlen je u državnoj službi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima plaću. Odredbama članka 38. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08 i 18/11) propisano je što se smatra prebivalištem i uobičajenim boravištem. Sukladno tim odredbama, porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine, pri čemu boravak u stanu nije obvezan. Uobičajenim boravištem smatra se stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od najmanje 183 dana u jednoj ili dvije kalendarske godine.

Međutim, u slučajevima kada dvije države (država rezidentnosti i država isplatiteljice mirovine) jednu te istu osobu smatraju svojim rezidentom, primjenjuje se pravilo iz Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, članka 4., koji dvostruku rezidentnost eliminira na slijedeći način:

„Ako je prema navedenim odredbama fizička osoba rezident obiju država ugovornica, onda se njezin status određuje na sljedeći način:

a) smatrat će se rezidentom one države u kojoj ima prebivalište; ako ima prebivalište u objema državama, smatrat će se rezidentom samo one države s kojom ima uže osobne i gospodarske veze (središte životnih interesa);

b) ako se ne može odrediti u kojoj državi ima središte životnih interesa ili ako nema prebivalište ni u jednoj državi, smatrat će se rezidentom samo one države ugovornice u kojoj ima uobičajeno boravište;

c) ako osoba ima uobičajeno boravište u objema državama ili ga nema ni u jednoj od njih, smatrat će se rezidentom samo one države ugovornice čiji je državljanin;

d) ako je osoba državljanin obiju država ili nije državljanin nijedne od njih, nadležna tijela država ugovornica odlučit će o tome međusobnim dogovorom.“

Ako Republika Hrvatska s državom koja isplaćuje mirovine ne primjenjuje Ugovor o izbjegavanju  dvostrukog oporezivanja, tada se status rezidentnosti uređuje u cijelosti domaćim poreznim propisima, odnosno Općim poreznim zakonom, te se i porezne obveze utvrđuju sukladno Zakonu o porezu na dohodak.
Ako obveznik ima prebivalište u RH i u inozemstvu, smatra se da ima prebivalište u tuzemstvu.


Obveze primatelja mirovine

Svi porezni obveznici-umirovljenici koji ostvaruju mirovinu iz inozemstva, bez obzira da li se ista oporezuje ili ne, obvezni su podnijeti prijavu za upis u registar obveznika poreza na dohodak na Obrascu RPO ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njihovom prebivalištu ili uobičajenom boravištu (a to mogu učiniti i njegovi opunomoćenici) u roku od osam dana od dana početka ostvarivanja primitaka. Uz Obrazac RPO obvezni su priložiti i vjerodostojne isprave o ostvarenom dohotku, odnosno primitku (rješenje ili potvrda o mirovini, bankovni izvod za račun na koji je izvršena uplata mirovine i drugo).

Kada prema međunarodnom ugovoru (ili kad nema ugovora u primjeni) Republika Hrvatska ima pravo oporezivanja mirovine rezidenata iz inozemstva predujam poreza na dohodak obračunava se od porezne osnovice koju čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada (mirovine) ostvarenih tijekom jednog mjeseca (samo za inozemne mirovine, jer za mirovinu iz tuzemstva će predujam poreza obračunati i uplatiti ispaltitelj), umanjen za izdatke prema članku 16. Zakona (za možebitne uplate doprinosa za obvezna osiguranja iz primitka) koji su uplaćeni i umanjen za iznos mjesečnoga osobnog odbitka u visini mirovine, odnosno najmanje 2.200,00 kn mjesečno do najviše 3.400,00 kuna mjesečno(koji može biti i dodatno uvećan ako umirovljenik uzdržava članove uže obitelji i za njihovu i vlastitu invalidnost- članak 36. stavak 1. i 2. Zakona). Pri tome važno je napomenuti da umirovljenik mora izvaditi svoju poreznu karticu u nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu da bi mogao pri obračunu predujma poreza u tijeku godine koristiti navedeni osobni odbitak ili neoporezivi dio dohotka. Ako porezni obveznik uz mirovinu iz inozemstva prima i mirovinu iz Republike Hrvatske ili neki drugi primitak od nesamostalnog rada, osobni odbitak u tijeku poreznog razdoblja može koristiti samo kod jednog isplatitelja.


Na tako utvrđenu poreznu osnovicu primjenjuju se porezne stope iz članka 45. stavka 5. Zakona:
Izmjene Zakona od 1.3.2012.

Porezna stopa    Mjesečna porezna osnovica          Godišnja porezna osnovica
  12%                      do 2.200,00 kn                         do 26.400,00 kn
  25%           iznad 2.200,00  do 8.800,00kn    iznad 26.400,00 do 105.600,00 kn 
  40%                 iznad 8.800,00 kn                            iznad 105.600,00 kn

 

Porez na dohodak uvećava se za prirez porezu na dohodak koji uvedu jedinice lokalne i područne samouprave prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93 do 25/12).

Primjerice, porezni obveznik-umirovljenik sa prebivalištem u gradu Zagrebu ostvario je 4. lipnja 2013. mirovinu od HZMO-a u iznosu 2.500,00 kuna bruto. HZMO ima poreznu karticu poreznog obveznika te je pri obračunu porezne osnovice dohodak umanjio za osnovni osobni odbitak i po toj osnovi nema obveze za uplatu predujma poreza i prireza budući da je iznos osnovnog osobnog odbitka u ovom slučaju jednak iznosu mirovine. Porezni obveznik je 5. lipnja 2013. ostvario i mirovinu iz SAD-a u iznosu od 500,00 USD (odnosno 2.842,96 kn preračunato prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke), a 10. lipnja 2012. mirovinu iz Australije u iznosu 200,00 AUD (odnosno 1.175,43 kn preračunato prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke). Obračun poreza na dohodak i prireza je slijedeći:

                                                                               SAD                      Australija

1. Mjesečna mirovina („bruto“)                                 2.842,96                 1.175,43
2. Uplaćeni doprinosi za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti  20%                                                               -                  -
3. Dohodak                                                             2.842,96                  1.175,43
4. Osobni odbitak 
5. Porezna osnovica                                                2.842,96                   1.175,43
6. Porez. osn. za primjenu stope 12% (do 2.200,00 kn) 2.200,00              -
7. Porez. osn. za primjenu stope 25%(na idućih 6.600,00 kn) 642,96         1.175,43
8. Porezna osnovica za primjenu stope 40% (iznad 8.800,00 kn) -                     -
9. Porez po stopi 12%                                                    264,00                       -
10. Porez po stopi 25%                                                   160,74                293,86
11. Porez po stopi 40% - -
12. Porez ukupno                                                           424,74                 293,86
13. Prirez Grad Zagreb 18%                                             76,45                   52,89
14. Ukupno porez i prirez                                               501,19                  346,75
15. Iznos mirovine („neto“)                                           2.341,77                828,68

Iz navedenog je vidljivo da porezni obveznik ne može koristiti osnovni osobni odbitak pri obračunu inozemnih mirovina jer se njegova porezna kartica nalazi kod HZMO-a i ukupna mirovina od svih isplatitelja veća je od osobnog odbitka na koji ima pravo. Međutim, budući da je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu jer je ostvario 3 mirovine istodobno od različitih isplatitelja, pri godišnjem obračunu moći će iskoristiti neiskorišteni osnovni osobni odbitak.

Budući da se porez na dohodak obračunava kumulativno pri svakoj isplati u tijeku jednog mjeseca, a da u oba slučaja u smislu obračunavanja i plaćanja poreza porezni obveznik preuzima ulogu isplatitelja, kod obračuna poreza na dohodak na mirovinu iz Australije ne može primijeniti stopu od 12% budući da je istu već primijenio za mirovinu iz SAD-a, već samo slijedeću, stopu od 25%.

NAČIN PLAĆANJA PREDUJMA POREZA  I IZVJEŠĆIVANJE

Od 5. srpnja 2013. porezni obveznik umirovljenik može izabrati između dva načina plaćanja predujma poreza:

1. da sam obračuna i uplati predujam poreza na dohodak u roku od osam dana od dana primitka dohotka na propisane uplatne račune, te u tom slučaju mora podnijeti ID obrazac najkasnije do 15. dana u mjesecu za isplate u prethodnom mjesecu ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu i IP obrazac najkasnije do 31. siječnja tekuće za prethodnu kalendarsku godinu ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu.

2. prema rješenju Porezne uprave čime se pojednostavljuje cijeli postupak te će Porezna uprava obračunati predujam poreza i umirovljenik će predujam plaćati prema uplatnicama koje će mi Porezna uprava dostaviti na kućnu adresu.

Umirovljenici koji će predujam poreza plaćati po rješenju Porezne uprave obvezni su podnijeti zahtjev na Obrascu M nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu u roku od osam (8) dana od dana početka ostvarivanja primitaka ili do kraja tekuće godine za iduću godinu, a najkasnije petnaest (15) dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine. Iznimno, u opravdanim slučajevima zahtjev se može podnijeti i tijekom poreznog razdoblja. Uz pisani zahtjev porezni obveznici su obvezni priložiti vjerodostojne isprave temeljem kojih će se utvrditi porezna obveza:

• rješenje o mirovini ili druga potvrda kojom se dokazuje pravo na isplatu mirovine i iznos mirovine,
• bankovni izvadak za račun na koji se mirovina isplaćuje i to za posljednja tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, odnosno za mjesec isplate ako se zahtjev podnosi u roku od osam dana od početka ostvarivanja primitka
• i drugo.

Nakon podnošenja pisanog zahtjeva na „Obrascu M“, Porezna uprava će rješenjem utvrditi mjesečni predujam poreza na dohodak od prvog sljedećeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je zahtjev podnesen prema iskazanom mjesečnom primitku (mirovini) sukladno vjerodostojnim ispravama koje su umirovljenici dužni priložiti uz Obrazac M, te će umirovljenici biti obvezni obračunani predujam poreza uplatiti do kraja mjeseca za tekući mjesec, a prema uplatnicama koje će dobivati na kućnu adresu. Iznimno, ako je utvrđeni mjesečni predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak do 100,00 kuna, predujam poreza na dohodak plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja u iznosu koji je umnožak broja mjeseci tromjesečja za koje je obveza utvrđena i utvrđenog mjesečnog predujma poreza na dohodak i prireza. Navedeno rješenje vrijedit će do donošenja novog rješenja. Umirovljenici su stoga obvezni nadležnoj ispostavi Porezne uprave prijaviti svaku promjenu podataka koja utječe na oporezivanje (promjenu iznosa isplaćene mirovine, osim ako to nije posljedica promjene tečaja, promjenu prebivališta poreznog obveznika i sl.), te će Porezna uprava sukladno tome donijeti novo rješenje.

Ako se navedene mirovine ostvaruju u stranoj valuti (izravno ili neizravno), Porezna uprava će ih kod izračuna predujma preračunati u kunsku vrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan izdavanja rješenja. Ako se po isteku poreznog razdoblja (kalendarske godine) utvrdi da je u tom poreznom razdoblju prosječni srednji tečaj Hrvatske narodne banke bio veći ili manji od 2% u odnosu na onaj po kojem je obračunat predujam poreza na dohodak po poreznom rješenju, Porezna uprava će do kraja siječnja donijeti novo rješenje o utvrđenim mjesečnim predujmovima i razliku poreza za povrat ili za uplatu za prethodno porezno razdoblje. Razliku poreza za uplatu porezni obveznik obvezan je platiti u roku petnaest (15) dana od dana dostave rješenja.

Umirovljenici koji odaberu način plaćanja predujma poreza prema rješenju Porezne uprave neće više biti obvezni podnositi izvješće po svakoj isplaćenoj mirovini niti obračunavati svaki mjesec novi predujam, a niti paziti da ne prekorače rok plaćanja predujma poreza u roku od 8 dana od dana stjecanja primitka.  

MIROVINE MANJE OD 3.400,00
Umirovljenici koji ostvaruju ukupnu mirovinu (zbroj svih mirovina ostvarenih u jednom mjesecu, tuzemne i inozemne) do 3.400,00 kuna mjesečno, odnosno do iznosa osobnog odbitka iz članka 36. stavka 1. i 2. Zakona, ne moraju podnijeti godišnju poreznu prijavu, a oslobođeni su i obveze podnošenja mjesečnih izvješća na Obrascu ID Poreznoj upravi (odnosno od 1. siječnja 2014. na Obrascu JOPPD) uz uvjet da kod sebe imaju poreznu karticu ili presliku porezne kartice koju će zatražiti od nadležne ispostave Porezne uprave te da su prijavi u registar poreznih obveznika-Obrazac RPO priložili vjerodostojne isprave kojima dokazuju iznos isplaćene mirovine (rješenje ili potvrda o mirovini, bankovni izvod i drugo).  

PODNOŠENJE GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE
Ako umirovljenik ostvaruje u poreznom razdoblju samo mirovinu iz inozemstva po toj osnovi nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu pod uvjetom da su uplaćeni predujmovi poreza na dohodak u tijeku poreznog razdoblja po toj osnovi u propisanim iznosima, ali ako je na istu mirovinu platio i porez u inozemstvu (primjerice u slučaju da nije u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja), tada može podnijeti godišnju poreznu prijavu sukladno članku 40. Zakona u kojoj će iskazati ukupno ostvareni dohodak i u poreznu obvezu uračunati porez plaćen u inozemstvu sukladno članku 82. Pravilnika o porezu na dohodak.

Međutim, ako uz mirovinu iz inozemstva istodobno ostvaruje primjerice i mirovinu u Republici Hrvatskoj, tada je obvezan sukladno članku 39. stavku 1. Zakona podnijeti godišnju poreznu prijavu i u istoj iskazuje dohodak za koji je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu i dohodak od nesamostalnog rada.

Ako ostvaruje mirovinu iz inozemstva koja je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja izuzeta od oporezivanja u Hrvatskoj, jer isključivo pravo oporezivanja pripada zemlji izvora te mirovine, tada umirovljenik nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu, niti je tu mirovinu obvezan iskazati u prijavi ako je prijavu obvezan podnijeti po nekoj drugoj osnovi. Međutim ako dobrovoljno podnosi godišnju poreznu prijavu tada je obvezan iskazati ukupan dohodak, pa tako i tu mirovinu koja se izuzima a po osnovi koje će se primijeniti metoda izuzimanja s progresijom.

UPLATNI RAČUNI
Uplatni računi propisuju se za svaku godinu Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba koja se objavljuje u Narodnim novinama.

Primjerice, umirovljenik sa prebivalištem u gradu Zagrebu u 2013. predujam poreza na dohodak po osnovi inozemne mirovine uplaćuje na račun:

IBAN: HR1110010051713312009
model: 68
poziv na broj: 1406-OIB poreznog obveznika

 

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

T: +385 (1) 6444 680
F: +385 (1) 6444 688
E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati